Individuell psykoterapi

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) grundar sig på forskning och integrerar inlärningspsykologi med kognitiv psykologi/teori. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Antaganden är att olika svårigheter i livet i stor utsträckning har sitt ursprung i och vidmakthålls av inlärningspsykologiska processer. KBT är en välbeforskad behandlingsmetod och har visat sig ha en mycket god effekt för en mängd problemområden.

 

Hur går en individuell terapi till?

Det gemensamma arbetet inleds med 1-2 bedömningssamtal där du får beskriva dina svårigheter och vilken hjälp du önskar. Därefter fattar vi tillsammans ett beslut om huruvida vi ska påbörja en terapi.

Terapin inleds alltid med en kartläggning av din livssituation med fokus på dina problem och utifrån den utformas en individuell plan för behandling.

Syftet med kartläggningen är dels att få ökad förståelse för hur dina problem uppstått, dels att förstå hur de vidmakthålls och ställer till problem för dig i vardagen. Utifrån problembeskrivningen formulerar vi mål för terapin som vi gemensamt arbetar mot.

KBT kännetecknas av ett samarbete mellan terapeut och klient där båda är aktiva för att få till förändringar. I en KBT-terapi arbetar psykolog och klient tillsammans för att hitta långsiktigt funktionella  strategier för att handskas med problematiska tankar, känslor och beteenden. Behandlingslängden kan variera beroende på vilken typ av svårigheter som du söker för. Antalet sessioner behöver dock inte bestämmas i förväg utan kan göras efter hand, om fortsatt behov finns eller inte. En individuell terapisession pågår 45 minuter.

För att få till förändringar i ditt liv så arbetar vi med hemuppgifter mellan sessionerna. Exempel på hemuppgifter kan exempelvis vara: att göra systematiska observationer av tankar, känslor och agerande, att söka upp situationer som du undviker för att slippa kortsiktigt obehag men som har en negativ inverkan på ditt liv långsiktigt, att arbeta med olika typer av självhjälpsmaterial, att på egen hand undersöka och ifrågasätta tankemönster, eller att prova nya färdigheter i reella situationer.

Mot slutet av terapin är det vanligt att kontakten glesas ut för att du ska få möjlighet att under en längre tid arbeta vidare med det du lärt dig. Innan vi avslutar terapin kommer vi tillsammans utarbeta en gemensam plan för hur du ska arbeta vidare med det du lärt dig.

Syftet med KBT är att du ska få hjälp med att ta dig ur dina svårigheter genom att du lär dig nya principer så att du framöver själv kan hantera liknande problem.

Beteendeterapeutiska föreningen (BTF) har kommit ut med en broschyr om KBT. HÄR kan du läsa mera om KBT för olika problem.